Obchodní­ podmínky

Obchodní podmínky společnosti Yoo Toys s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Yoo Toys s.r.o.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Yoo Toys s.r.o., se sídlem K Zastávce 150, 330 12 Horní Bříza, IČ: 29117721, DIČ: CZ29117721 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 26214.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní společnost Yoo Toys s r.o., se sídlem K Zastávce 150, 330 12 Horní Bříza, IČ: 29117721, DIČ: CZ29117721 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 26214, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou konečné, platné v době uskutečnění objednávky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, kompletní, včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné.
Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Jedná se např. o uvedení zboží do původního stavu, apod.

Dodání zboží

Není-li dohodnuto jinak, zboží zasíláme službou Balík do ruky České pošty nebo přepravní společností PPL na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Česká pošta i přepravní společnost PPL dodá zásilku zpravidla následující den po dni podání (expedice). V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilku si po té můžete vyzvednout na poště nebo zažádat o opětovné doručení v dohodnutý den. Úložná doba je 7 pracovních dnů.
Zboží zasíláme pouze na území České republiky.

Platební podmínky

Na dobírku - Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.
Zboží na dobírku zasíláme pouze do výše objednávky 10.000,- Kč bez DPH.

Bankovním převodem - Po přijetí objednávky Vám na e-mail zašleme údaje pro platbu. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky, č.ú. 2300700788/2010. Po obdržení platby Vám bude zboží expedováno.
V případě, že není objednávka uhrazena do 7 dnů vyhrazujeme si právo na její stornování.

Poštovné a balné

K zásilkám účtujeme poštovné ve výši 89,- Kč s DPH při využití dopravy PPL. V případě platby na dobírku účtujeme navíc dobírkovné ve výši 30,- Kč s DPH. Balné neúčtujeme.
Při objednávce zboží nad 1.000,- Kč s DPH jednou objednávkou je doprava ZDARMA při využití doručení zboží přepravní společnosti PPL.

Převzetí zboží

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav a dodané množství. Pokud kupující zjistí poškození obalů nebo neúplnost zásilky, musí požadovat na doručovateli okamžité sepsání zápisu o poškození nebo neúplnosti zásilky. Bez tohoto zápisu, nesmí kupující zásilku převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace zboží pro poškození způsobené při přepravě pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit prodávajícímu.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamaceDříve než budete zboží reklamovat, přesvědčete se, že...


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), zejména že je bez vad.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura nebo prodejní doklad za zboží slouží současně jako záruční list.
Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Záruka se nevztahuje zejména:
1. na vady vzniklé opotřebením zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
2. na vady, které vznikly:
a. neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu
b. montáží nebo jiným uvedením zboží do provozu provedeným kupujícím, které
kupující uskutečnil v rozporu se správnými pokyny uvedenými v návodu k
montáži nebo k uvedení zboží do provozu
c. užíváním, obsluhou či údržbou zboží v rozporu s návodem k užívání, obsluze či
údržbě, nebo obecně známými pravidly pro užívání, obsluhu či údržbu zboží
d. v důsledku vyšší moci
e. uchováváním, užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, pokud pro
zboží je určité prostředí doporučeno nebo je pro takové zboží obvyklé
f. zaviněním kupujícího
g. vniknutím cizích látek do zboží
3. na usazený vodní kámen
4. bylo-li zboží opravováno jinou osobou než prodávajícím či podnikatelem,
kterého určil prodávající
5. jsou-li na zboží porušeny či odstraněny ochranné pečetě a nálepky.
6. bylo-li zboží poškozené dopravou (za toto poškození ručí dopravce).

Záruční doba poskytována při prodeji zboží je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující následující oprávnění:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnou součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace uplatňuje (zasílá) kupující na adresu sídla společnosti Yoo Toys s.r.o., K Zastávce 150, 330 12 Horní Bříza.
Při reklamaci zboží je povinností kupujícího uvést důvod reklamace (popis vady) a společně se zbožím dodat prodávajícímu doklad o koupi zboží.

Pro usnadnění reklamace prosím využijte tento
http://www.yookidoo.cz/soubory/reklamacni_protokol.pdf reklamační protokol.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Způsob řešení sporů

Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí českým právem. Smluvní strany berou na vědomí, že všechny případné spory mezi dodavatelem a zákazníkem vyplývající z konkrétní smlouvy, popř. ze všeobecných obchodních podmínek mohou být mimo jiné rozhodovány, a to v souladu s § 14 z.č. 638/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění z.č.378/2015 Sb., snadno dostupným způsobem formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, především využijí mediátory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, zejména ve sporech spory nízké hodnoty, jejichž řešení před soudy bývá komplikované, drahé a mnohdy zdlouhavé.
Rozhodne-li se dodavatel nebo zákazník řešit spor mezi stranami podáním žaloby k civilnímu soudu, sjednávají smluvní strany, že tyto spory s konečnou platností bude řešit věcně a místně příslušný soud příslušný sídla dodavatele.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je provozovatel internetového obchodu společnost Yoo Toys s.r.o., K Zastávce 150, 330 12 Horní Bříza, e-mail: info@yookidoo.cz, tel.: +420777103331.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci (PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p.), kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

PRO PLÁTCE DPH:

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Společnost Yoo Toys s.r.o. i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

Zasálání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. Kupující bere na vědomí, že použití cookies je nezbytné pro správnou funkčnost webové stránky a při jejich odmítnutí může dojít k chybné funkčnosti webové stránky, za kterou prodávající nenese žádnou odpovědnost.

Soubory cookie jsou malé soubory, ukládající informace do prohlížeče, které slouží k identifikaci jednotlivých uživatelů, pomocí této technologie však prodávající nemůže bez jeho vědomí rozpoznat konkrétního uživatele nebo o něm zjistit jakákoliv citlivá data. Soubory cookie slouží k tomu, aby bylo možné dokončit nákupní proces co nejjednodušeji, dále pro zapamatování přihlašovacích údajů kupujících a také pomáhají prodávajícímu při vyhodnocování chování uživatelů a přizpůsobování reklamních sdělení tak, aby byla relevantní. Většina webových prohlížečů soubory cookie ve svém výchozím nastavení automaticky přijímá. Lze je však v nastavení prohlížeče odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 5. 2018.